ขอแสดงความอาลัยแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
ประวัติส่วนตัว PDF Print E-mail

  บันทึก พฤษภาคม ปี 2556

 

  ชื่อ   นายชาญยุทธ  เฮงตระกูล

  วันเดือนปีเกิด  วันที่  23 พฤศจิกายน   

  Born: 23 November 

  ภูมิลำเนา  อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

  Place of Birth: Taphan Hin District, Phichit Province

  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 410/7 หมู่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
20150                                               

  Current Address: 410/7 Moo 9 Nongprue, Banglamung Chonburi 20150


   บิดา - นายวินัย   เฮงตระกูล

   Father: Vinai Hengtrakool

   มารดา - นางสงวน  เฮงตระกูล

   Mother: Sanguan Hengtrakool

   ภรรยา - นางวิลาวรรณ  เฮงตระกูล

   Married to: Wilawan Hengtrakool

 
   การศึกษา
   Education   อุดมศึกษา  โรงเรียนสันติราษฎร์  กรุงเทพฯ
   
High School at Santirat School Bangkok


   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
   Bachelor Degree in Economics at Ramkhamhaeng University Bangkok


   ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี
   Masters of Public Administration at Burapha University Chonburi


 

 

  ประกอบอาชีพ
  Job Title   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทบี.บี. บิสซิเนสพัทยา จำกัด
   CEO of BB Business Pattaya Co., Ltd.


   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทโสภณเคเบิลที.วี. และสื่อสารพัทยา จำกัด
   CEO of Sophon Cable TV and Communication Pattaya Co., Ltd.

 
   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทโสภณเคเบิลที.วี. อุบลราชธานี จำกัด
   CEO of Sophon Cable TV Ubonratchathani Co., Ltd.


   ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัทโสภณเคเบิลที.วี. ฉะเชิงเทรา จำกัด
   CEO of Sophon Cable TV Chachoengsao Co., Ltd.

 

 


  ผลงานเกียรติประวัติ
  Achievements   ประธานสภาจังหวัดชลบุรี
   Chairman of Chonburi Provincial Council


   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
   Chairman of Chonburi Provincial Administrative Organization Council


   ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
   Advisor to the Chairman of Chonburi Provincial Administrative Organization


   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 6 จังหวัดชลบุรี
   Member of Parliament Representing Chonburi zone 6


   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 7  จังหวัดชลบุรี (โมฆะ)
   Member of Parliament Representing Chonburi zone 7 (ineffective)


   ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   Advisor to the Minister of Tourism and Sports


   ที่ปรึกษา รมว. กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
   Advisor  to the Minister of Science and Technology


   ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิปรัฐบาล
   Advisor to the Coordinating Committee of the Government


   ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร
   Advisor to the Parliament Sports Commission Committee


   ที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
   Advisor to the Law and Justice and Human Rights Commission Committee


   โฆษกคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
   Spokesperson for the Communications and Transportation Commission Committee


   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
   Secretary to the Minister of Transport

 

   ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
   Advisor of the Deputy Minister of Interior


   เลขานุการส่วนตัว รัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย

   Private secretary Minister of Interior

 

 

    ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร

   Advisor of the local commission House of Representatives
    เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

   The Secretary Minister of Education

 

 

 

 


  หน่วยงานองค์กร
   Organizations   นายกสมาคมเคเบิลที.วี. แห่งประเทศไทย
   President of Cable TV Association of Thailand


   คนดีศรีเมืองชล  2540
   Chonburi Outstanding Citizen 2007


   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี
   Honorary Committee for the Chonburi Primary Education Board


   ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา
   Advisor to the Pattaya Business and Tourism Association


   ประธานภูมิภาค ที่ 4 ไลออนส์สากล ภาค 310 ซี
   President of 4th region of the Lions International district 310 C


   ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านรุ่น 301 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   President of the Village Scouts batch 301 Banglamung Chonburi


   ประธานชมรมสื่อมวลชนเมืองพัทยา
   President of the Mass Media Club of Pattaya


   ประธานชมรมรามคำแหงเมืองพัทยา(ผู้ก่อตั้ง)
   President of the Ramkhamhaeng University Pattaya Club (Founder)


   นายกสมาคมศิษย์เก่าสันติราษฎร์
   President of the Santirat Alumni Association


   นายกสโมสรกีฬาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
   President of the Banglamung Chonburi Sports Club


   นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
   Outstanding student of Burapha University Chonburi

 

 

 
top